Osaühing GT Tarkvara
isikuandmete töötlemise tingimused

Kehtivad alates 01.01.2023

SISSEJUHATUS
Käesolevas isikuandmete töötlemise tingimuste dokumendis (edaspidi „Privaatsusteatis“) on kirjeldatud põhimõtted, mille alusel Osaühing GT Tarkvara (registrikood 10235193) töötleb isikuandmeid.
Privaatsusteatis kirjeldab seda, kuidas GT Tarkvara töötleb teie isikuandmeid. Privaatsusteatise eesmärk on anda isikutele selget ja läbipaistvat teavet selle kohta, kuidas GT Tarkvara võib andmesubjektide isikuandmeid töödelda.
1. MÕISTED

„Andmesubjekt“
Füüsiline isik, kelle Isikuandmeid GT Tarkvara töötleb.

„GDPR“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„GT Tarkvara“ Osaühing GT Tarkvara (registrikood 10235193, aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti).

„Isikuandmed“ Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

„Kehtivad õigusaktid“ Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid ning järelevalveasutuste soovitused ja juhised, samuti, kuid mitte ainult, Eesti Andmekaitse Inspektsiooni, Euroopa Andmekaitse Nõukogu ja direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel loodud Euroopa Andmekaitse töörühma poolt antud soovitused ja juhised.

„Klient“ Füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab GT Tarkvara teenuseid.

„Töötlemine“ Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

„Vastutav töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Privaatsusteate tähenduses on Vastutav GT Tarkvara.

„Veebileht“ GT Tarkvara veebileht https://www.gttarkvara.ee/.

„Volitatud töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED JA EESMÄRGID

2.1 GT Tarkvara töötleb Vastutava Töötlejana Isikuandmeid käesolevas Privaatsusteatises väljatoodud eesmärkidel.
2.2 GT Tarkvara lähtub Isikuandmete Töötlemisel Kehtivatest Õigusaktidest, sealhulgas isikuandmete kaitse seadusest ja muudest isikuandmete töötlemist käsitlevatest õigusaktidest.
2.3 GT Tarkvara lähtub Isikuandmete Töötlemisel isikuandmete kaitse põhimõtetest, sealhulgas minimaalsuse põhimõttest, mille kohaselt töötleme ainult neid andmeid, mis on vajalikud teenuse osutamiseks ja eesmärkide täitmiseks.
2.4 GT Tarkvara töötleb isikuandmeid eelkõige teenuse osutamiseks ja lepinguliste kohustuste täitmiseks Klientidele. Kui GT Tarkvara Klient on Andmesubjekt, siis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt b (isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele). Kui Klient on juriidiline isik, siis töötleme kliendi esindaja andmeid, mis on vajalikud esindusõiguse kindlakstegemiseks.
2.5 GT Tarkvara võib töödelda isikuandmeid ka siis, kui see on vajalik GT Tarkvara suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Näiteks, kui GT Tarkvaralt nõuab isikuandmeid kohus kehtiva kohtumääruse või kohtuotsuse alusel või kui isikuandmeid nõuab kehtiva määruse alusel õiguskaitseorgan või muu isik (nt kindlustusettevõte seaduse alusel). Samuti, kui GT Tarkvara on kohustatud säilitama isikuandmeid näiteks raamatupidamise seaduse või muude kohalduvate õigusaktide alusel. Isikuandmete töötlemise õiguslik alusel sellise töötlemise korral on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt c (isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks).
2.6 Teatud juhtudel võib GT Tarkvara töödelda isikuandmeid ka siis, kui see vajalik GT Tarkvara õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f.
2.7 GT Tarkvara võib töödelda isikuandmeid ka Andmesubjekti nõusolekul, näiteks kui me teeme otseturundust. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on sellisel juhul Andmesubjekti antud nõusolek vastavalt GDPR artiklile 6 lg 1 punkt a.
2.8 Isikuandmete töötlemise täpsema ülevaate leiate Privaatsusteatise jaotisest 4 „Isikuandmete töötlemise ülevaade“.

3. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

3.1 GT Tarkvara töötleb Vastutava Töötlejana alljärgnevate Andmesubjektide isikuandmeid:
3.1.1 kõik Kliendid;
3.1.2 Klientide töötaja või muu Kliendiga seotud isik, kes on GT Tarkvara kontaktisikuks;
3.1.3 isikud, kes külastavad Veebilehte või saadavad päringuid GT Tarkvarale.
3.2 GT Tarkvara töötleb Vastutava Töötlejana alljärgnevat tüüpi Andmesubjektide isikuandmeid:
3.2.1 kõiki andmeid, mis on Klientidega seotud, sealhulgas:
3.2.1.1 Kliendi ja Klientide töötajate isiku- ja kontaktandmed (sh aadress, telefon ja e-postiaadress;
3.2.2 andmeid, mis on Veebilehte külastavate või päringuid saatvate isikutega seotud, sealhulgas:
3.2.2.1 Veebilehte külastava isiku kontaktandmed (sh nimi ja e-postiaadress päringutele vastamise korral ning e-postiaadress uudiskirja saatmise korral);
3.2.3 tehniline info, näiteks küpsiste kasutamine (loe täpsemalt Privaatsusteatise jaotisest 6 „Veebilehel kasutatavad küpsised“).

4. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLEVAADE

4.1 Sõltuvalt Teie ja GT Tarkvara vahelisest õigussuhtest, võib GT Tarkvara Teie kohta töödelda järgmisi Isikuandmeid:

Eesmärk Kogutavad isikuandmed Õiguslik alus Andmete allikas Säilitamistähtaeg
Teenuse osutamine füüsilistele isikutele Kontaktandmed ja isikut tuvastada võimaldavad andmed (nimi, e-postiaadress, telefon, aadress), tellitud teenuse info GDPR artikkel 6 lg 1 punkt b ja säilitamisel GDPR artikkel 6 lg 1 p f Andmesubjekt Lepingu sõlmimisega seotud isikuandmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingi täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist tulenevalt GT Tarkvara õigustatud huvist.
Teenuse osutamine juriidilisele isikutele Juriidilise isiku esindaja kontaktandmed (nimi, e-postiaadress, telefon) GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f Andmesubjekt või Klient Lepingu sõlmimisega seotud isikuandmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingi täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist tulenevalt GT Tarkvara õigustatud huvist.
Uudiskirjade saatmine Kontaktandmed (e-postiaadress) GDPR artikkel 6 lg 1 punkt a ja säilitamisel GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f Andmesubjekt Kuni 3 aastat tulenevalt GT Tarkvara õigustatud huvist.
Veebilehe pakkumine Küpsiste kaudu kogutud andmed (loe täpsemalt Privaatsusteatise jaotisest 6 „Veebilehel kasutatavad küpsised“) GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f ja GDPR artikkel 6 lg 1 punkt a Andmesubjekt või automaatselt küpsiste kaudu Loe täpsemalt Privaatsusteatise jaotisest 6 „Veebilehel kasutatavad küpsised“)
Raamatupidamislikud dokumendid Juriidiline kohustus GDPR artikkel 6 lg 1 punkt c Andmesubjekt 7 aastat tulenevalt raamatupidamise seadusest
Päringutele vastamine Kontaktandmed (nimi, e-postiaadress, telefon) GDPR artikkel lg 1 punkt f Andmesubjekt Kuni 3 aastat tulenevalt GT Tarkvara õigustatud huvist.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

5.1 GT Tarkvara ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades. GT Tarkvara võib isikuandmeid edastada näiteks kehtiva kohtumääruse alusel või seoses õiguslike tehingutega.
5.2 GT Tarkvara ei edasta isikuandmeid Euroopa Majandusühendusest väljapoole.
5.3 GT Tarkvara võib kasutada isikuandmete töötlemisel Volitatud Töötlejaid. GT Tarkvara Volitatud Töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel isikuandmeid töödelda, on näiteks tugiteenuste osutajad (raamatupidamisteenuse pakkujad). GT Tarkvara kasutab Volitatud Töötlejatena üksnes selliseid koostööpartnereid, kelle usaldusväärsuses on GT Tarkvara veendunud ja kes on võtnud kohustuse töödelda Isikuandmeid kooskõlas kehtiva õigusega.

6. VEEBILEHEL KASUTATAVAD KÜPSISED

6.1 GT Tarkvara veebileht kasutab peamiselt andmete analüüsimiseks küpsiseid.
6.2 Veebilehe külastajal on õigus küpsistest täielikult või osaliselt keelduda, seadistades vastavalt oma veebibrauseri ja küpsiste seaded.
6.3 Veebileht kasutab järgmist tüüpi küpsiseid:
6.3.1 Kolmandate osapoolte küpsised: Veebilehe parema toimimise ja parema pakkumise ja statistika kogumise eesmärgil kasutame kolmandate osapoolte küpsiseid (Google Analytics). Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
6.3.2 Reklaami küpsised: Need küpsised koguvad teavet kasutaja veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta, et kuvada kasutajale huvipakkuvaid reklaame.
6.4 Veebileht kasutab järgmiseid küpsiseid:

Küpsis Kirjeldus Kehtivus Tüüp
_ga_6CJB4LK58N Selle küpsise määrab Google Analytics ja seda kasutatakse kasutajate ja seansside eristamiseks. Google privaatsustingimuste kohta saad lugeda siit: https://policies.google.com/privacy?hl=en 2 aastat Analüütika veebilehe kasutamise hindamiseks.
_gat_UA-83830373-1 Selle küpsise määrab Google Analytics. See on osa _gat küpsise versioonist ja seda kasutatakse Google´i salvestatud andmete hulga piiramiseks suure liiklusega veebisaitidel. Google privaatsustingimuste kohta saad lugeda siit: https://policies.google.com/privacy?hl=en 2 aastat Analüütika veebilehe kasutamise hindamiseks.
_ga Küpsise määrab Google Universal Analytics, mis on Google Analytics poolt pakutav uuem versioon. Küpsis määrab külastaja identifikaatoriks juhuslikult genereeritud numbri. Küpsist kasutatakse uute seansside/külastuste määramiseks ning analüüsiaruannete koostamiseks. Google privaatsustingimuste kohta saad lugeda siit: https://policies.google.com/privacy?hl=en 2 aastat Analüütika veebilehe kasutamise hindamiseks.
_gid See on Google Analytics küpsis, mis salvestab ja seda kasutatakse lehevaatamiste loendamiseks ja jälgimiseks. Google privaatsustingimuste kohta saad lugeda siit: https://policies.google.com/privacy?hl=en 1 päev Analüütika veebilehe kasutamise hindamiseks.
_fbp See on Meta küpsis, mida kasutatakse reklaamide edastamiseks. Meta privaatsustingimuste kohta saad lugeda siit: https://www.facebook.com/privacy/policy/ 3 kuud Reklaami küpsis.

6.5 Teil on õigus oma veebilehe sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul palun arvestage, et veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebilehe „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

7.1 Andmesubjektil on tema Isikuandmete Töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused.
7.2 Andmesubjektil tema Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:
7.2.1 juurdepääsuõigus: õigus igal ajal küsida, kas GT Tarkvaral on tema kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid GT Tarkvara tema kohta töötleb;
7.2.2 õigus Isikuandmete parandamisele: õigus taotleda GT Tarkvaralt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
7.2.3 õigus vastuväidete esitamisele: õigus esitada GT Tarkvarale vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes;
7.2.4 õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Andmesubjektil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse nõusolekul ja kui Andmesubjekt on nõusoleku tagasi võtnud;
7.2.5 õigus piirata Töötlemist: õigus nõuda, et GT Tarkvara piiraks Isikuandmete Töötlemist, näiteks kui GT Tarkvara ei vaja Kliendi Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui andmesubjekt on esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;
7.2.6 õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine põhineb andmesubjekti antud nõusolekul, näiteks otseturunduse puhul, on Andmesubjektil igal ajal õigus GT Tarkvarale antud nõusolek tagasi võtta;
7.2.7 õigus andmete ülekantavusele: õigus ise saada GT Tarkvaralt Isikuandmeid, mida andmesubjekt on GT Tarkvarale esitanud ning mida GT Tarkvarale Töötleb kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et GT Tarkvara edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;
7.2.8 õigus esitada kaebus: kui andmesubjekt leiab, et tema Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal alati õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole – Tatari 39, 10134 Tallinn, info@aki.ee, www.aki.ee.
7.3 Kliendi Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust jaotises 8 „Muud sätted“ toodud kontaktandmetel.

8. MUUD SÄTTED

8.1 Vastavalt õigusaktide või praktika muutumisele on GT Tarkvaral õigus Privaatsusteatist muuta ja see avaldatakse koheselt Veebilehel.
8.2 Isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes on GT Tarkvaraga võimalik ühendust võtta alljärgnevaid kontaktandmeid kasutades:

GT Tarkvara OÜ
info@gttarkvara.ee
Pärnu mnt 141, Tallinn 11314
(+372) 669 1120